busqueda-terrenos-construir-hotel-encanto-00

Com a especialistes en arquitectura hotelera, en la nostra anterior publicació parlàvem del disseny d’hotels amb encant, una tipologia d’hotels en què vam treballar amb especial interès ja que és molt afí al nostre concepte d’arquitectura: l’Arquitectura dels Sentits.

Aquesta vegada ens agradaria compartir i fer especial atenció a tots aquells aspectes i mecanismes que cal tenir presents per la recerca de terrenys per construir un hotel amb encant.

 

Aspectes a considerar en la recerca de terrenys per construir un hotel amb encant

En termes generals hi ha una gran varietat de factors que hem de tenir en compte en la recerca d’un terreny. Si a més afegim a aquesta recerca el requisit que el terreny sigui apropiat per a la construcció d’un hotel amb encant, encara és més necessari ser molt rigorosos amb els criteris a considerar.

Vegem els aspectes més importants a tenir en compte en el moment de buscar un terreny per construir un hotel amb encant:

 

Factors atmosfèrics

busqueda-terrenos-construir-hotel-encanto-01

En primer lloc cal contemplar les característiques ambientals de la zona i, concretament, del solar que resulta interessant adquirir.

Un dels factors que tindran més rellevància per al posterior disseny del nostre hotel serà la bona orientació del mateix. Per això és molt aconsellable que el terreny disposi d’un bon assolellament, estant orientat principalment a sud, perquè les habitacions i els espais comuns de l’hotel disposen d’una entrada de llum i radiació solar generoses.

Altres aspectes a destacar són el vent i les precipitacions, ja que poden ser determinants en el disseny de la coberta del nostre edifici o en la dimensió de les obertures, exigint un major o menor grau de protecció enfront dels agent atmosfèrics.

 

Factors topogràfics

En segon lloc és molt important l’elecció d’un terreny amb unes característiques topogràfiques apropiades per al nostre hotel. El fet d’optar per terrenys amb un pendent menor facilitarà el posterior disseny, permetent la creació d’espais plans i continus de més amplitud.

Si, per contra, s’opta per solars amb gran desnivell és possible aprofitar la seva secció pronunciada per relacionar els espais de les diferents plantes mitjançant terrasses o la creació de solàriums.

 

Localització geogràfica i entorn proper

L’entorn que envolta al nostre hotel també serà un factor clau i molt decisiu per a l’èxit del mateix. Si es tracta de projectar un hotel amb encant és molt important comptar amb un entorn natural proper que permeti crear relacions visuals interessants per als hostes de l’hotel.

La tipologia d’entorn també ajudarà a definir i orientar els espais al col·lectiu de clients més propicis a optar per nostre hotel. Així mateix, els materials a utilitzar canviaran si es tracta d’un solar proper al mar o bé més pròxim a una zona muntanyosa.

busqueda-terrenos-construir-hotel-encanto-02

 

Consideracions urbanístiques i legislatives

Un altre aspecte a destacar en la recerca de terrenys per construir un hotel amb encant és la normativa urbanística vigent i les restriccions que planteja el planejament urbanístic de la zona, tant en el propi solar com en el seu entorn més immediat.

Podem trobar limitacions d’ús, de nombre de plantes construïdes o fins i tot de superfície lliure o proximitat a la via pública. Per això és imprescindible estudiar aquests aspectes per poder assegurar que el nostre hotel amb encant disposarà de la llibertat necessària per comptar amb un disseny apropiat i agradable.

 

Activitat i serveis de l’entorn immediat

Finalment cal tenir en compte l’activitat i l’ús de les edificacions veïnes o, en cas de tractar-se d’un entorn més aïllat, de l’activitat de la zona.

Aquest últim factor permetrà analitzar correctament les necessitats del lloc per veure si la proposta d’hotel amb encant encaixa, o si seria millor optar per un altre terreny on s’integrés millor en el seu entorn més pròxim.

 

Mecanismes per a la cerca de terrenys

busqueda-terrenos-construir-hotel-encanto-03

A més d’estudiar detalladament tots els factors determinants per a l’elecció d’un solar apropiat, en la recerca de terrenys per construir un hotel amb encant és essencial conèixer totes les eines i els mecanismes existents actualment, per poder obtenir i contrastar la major informació possible.

El mètode de cerca més estès és l’ús d’internet i els recursos “online”, ja que permeten obtenir una gran quantitat d’informació variada de manera molt ràpida i eficaç.

Mitjançant aquests recursos és possible comparar ràpidament pressupostos i dimensions de solars, dos factors determinants per a l’elecció del terreny on construir el nostre hotel amb encant.

La recerca de terrenys “en línia” també proporciona un contacte directe amb el venedor i evita intermediaris que puguin encarir el cost del terreny en qüestió.

Una altra alternativa per a l’obtenció d’un solar apropiat seria l’assessorament mitjançant immobiliàries, aconseguint d’aquesta manera un servei personalitzat i un major suport en alguns dels factors més complexos a contemplar, com la normativa urbanística vigent o la legislació activa.

Finalment, un tercer mecanisme per a la recerca de terrenys seria el treball de camp realitzat pel propi inversor. Hi ha molts solars que possiblement no es troben catalogats ni ben il·lustrats en els recursos “en línia” i que poden resultar interessants per edificar.

Per això no hem de descartar l’opció de recórrer els entorns que ens semblin més atractius per al nostre futur negoci, ja que podem trobar racons amb qualitats interessants i vàlides per dissenyar un hotel amb encant agradable i adequat per als nostres futurs clients.

 

– – – – – – – – –

Les possibilitats de recerca de terrenys per construir un hotel amb encant són infinites i molt variades. És per això que a Criteria Arquitecthos treballem de manera rigorosa i compromesa per trobar lloc adequats on generar espais atractius i interessants per als nostres clients, els seus futurs usuaris i el propi edifici.